Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmis kaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavad ühekorratooted.

Pakendid jagunevad müügi-, rühma- ja veopakenditeks.
Müügipakendid jagunevad joogipakenditeks ja muuks müügipakenditeks. Joogipakendid jagunevad omakorda pandiga koormatud ja pandiga koormamata joogipakenditeks. Pandiga koormatud pakendid on õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi ja karastusjoogi klaas-, plast- ja metallpakendid.
Müügipakend on lõppkasutajale või tarbijale müügikohas üleandmiseks ettenähtud müügiühiku osa: piimapakid, majoneesipudelid, jogurtitopsid, klaaspurgid, tetrapakid, konservipurgid, pandiga koormamata joogipakendid jmt.

Rühmapakend on mõeldud teatud hulga müügiühikute rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas pakend müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või tarbijale või kasutatakse seda vaid kauba käsitsemise lihtsustamiseks, kauba kaitsmiseks või esitlemiseks, kusjuures rühmapakendit on võimalik eemaldada toote omadusi muutmata.

Veopakend on mõeldud teatud arvu kaubaühikute või rühmapakendis kaupade käsitsemiseks ja veoks, et vältida veol kauba füüsilisi kahjustusi, siia ei kuulu maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinerid.
Veopakendid on kartongkastid, mis on kauba ümber; kile, mis on kauba ümber, puitalused, metall- ja plastlindid jmt.

Pakendid jagatakse ka korduskasutuspakendiks ja ühekorrapakendiks

Korduskasutuspakend on mõeldud ja kavandatud läbima oma olelustsükli jooksul korduskasutussüsteemis vähemalt mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -võimalusest ja -kõlblikkusest. Ühekorrapakend on mõeldud üksnes ühekordseks kasutamiseks.